Privacy verklaring van Omega Logistics

Introductie Omega Logistics

Deze privacy verklaring ziet op de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gebruikt door Omega Logistics. Omega Logistics waardeert de interesse die u in ons bedrijf heeft getoond door uw bezoek aan www.omegalogistics.nl of verwante communicatiekanalen. Deze privacyverklaring ziet op alle persoonsgegevens die de Omega Logistics verzamelt tijdens uw interacties met Omega Logistics, waaronder doch niet beperkt tot bezoeken aan onze website en diensten die worden aangeboden door Omega Logistics.

Doeleinden

Wanneer u te maken heeft met Omega Logistics vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • Het faciliteren van toegang tot informatie;
 • Het verbeteren van communicatie;
 • Het analyseren van en inzicht verkrijgen in klantinteracties;
 • Het implementeren van beveiligingsprogramma’s;
 • Het faciliteren dat Omega Logistics kan deelnemen aan certificeringsprogramma’s;
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan.

 

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die nader in deze privacy verklaring zijn omschreven. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist ingevolge de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen

Tijdens uw contact met Omega Logistics, bijvoorbeeld in geval van dienstverlening door Omega Logistics of door de website www.omegalogistics.com te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw IP adres;
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft of nodig heeft;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze website www.omegalogistics.nl;
 • Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • Het registreren van de verleende dienstverlening;
 • Het leveren van diensten door de Omega Logistics;
 • Het opstellen en uitbrengen van offertes;
 • Het communiceren met de Omega Logistics;
 • Aan u toegang verlenen tot voorzieningen of systemen van Omega Logistics;
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen, of promoties;
 • Het vrijwillig deelnemen aan testen of enquêtes, bijvoorbeeld via social media.

  Extern gebruik van persoonsgegevens

  We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakelijke relaties en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens met derden delen.

  De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

  Omega Logistics zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

  Uw rechten

  Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, heeft u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Omega Logistics via info@omegalogistics.nl
  Indien u de mogelijkheid inzake het delen van uw gegevens niet langer wenselijk acht, kunt u deze mogelijkheid beëindigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

  Cloud

  Omega Logistics kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van de Omega Logistics door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Omega Logistics heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden. Onze cloud serviceproviders verwerken persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij ze daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verkregen van Omega Logistics.

  Geheimhouding

  De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter. Omega Logistics, met inbegrip van haar personeel, doet er dan ook alles aan om de vertrouwelijkheid in acht te nemen.

  Gegevensbescherming

  Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Omega Logistics maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek, dan zal Omega Logistics alles in het werk stellen om u zonder onredelijke vertraging te informeren omtrent het datalek en zorgt Omega Logistics ervoor dat het datalek zo minimaal mogelijk blijft. Omega Logistics informeert indien van toepassing tevens de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Informatieverplichting

  Omega Logistics stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen als genoemd in deze privacy verklaring zijn en worden nagekomen.

  Wijzigingen in deze privacy verklaring

  De dienstverlening van Omega Logistics is voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten is dan ook aan verandering onderhevig. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacy verklaring tussentijds te wijzigen of aan te vullen. Wij plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving eventuele vernieuwde versies op onze website. Uiteraard informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen in deze privacy verklaring. Wij adviseren u de nieuwste versie van de privacy verklaring regelmatig door te nemen. Door het aanvragen van een offerte of door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze privacy verklaring.

  Contact

  Heeft u nog vragen, klachten of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via info@omegalogistics.nl.